ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
 1. WBNRS, een handelsnaam van Nr29 werkt vof, werkt volgens deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Europalaan 500 te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister in Utrecht met KvK-nummer 62161504.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie WBNRS een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: WBNRS en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan WBNRS zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.
 5. Diensten: de diensten waartoe WBNRS zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het realiseren van een Productie, het daartoe opbouwen van een studio en marketingdiensten ter promotie van een Productie.
 6. Productie: een (live) video, webinar, livestream, online event, podcast of vergelijkbare productie die door WBNRS en in opdracht van de Opdrachtgever wordt gerealiseerd.
 7. Producten: de in de kader van een Overeenkomst door WBNRS aan de Opdrachtgever te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot camera’s, microfoons, schakelapparaten, computers, lampen en andere audio- en videoapparatuur.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WBNRS en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door WBNRS worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte/bevestiging van WBNRS.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 6. WBNRS is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3. Aanbod

 1. Elk aanbod van WBNRS (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. WBNRS kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van WBNRS dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van WBNRS dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van WBNRS op de eventueel daartoe door WBNRS aangewezen wijze heeft Van aanvaarding door de Opdrachtgever wordt tevens geacht sprake te zijn indien de Opdrachtgever het relevante inkoopnummer aan WBNRS verstrekt of anderszins kennelijke toestemming aan WBNRS geeft om de Overeenkomst uit te voeren. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van WBNRS, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WBNRS anders aangeeft.
 4. Indien WBNRS de Opdrachtgever, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4. Verplichtingen opdrachtgever

De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door WBNRS voorgeschreven wijze, aan WBNRS te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan WBNRS verstrekte informatie.
 1. De Opdrachtgever dient WBNRS voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 2. Onverminderd de ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk gemaakte afspraken, wordt de Productie uitgevoerd naar eigen inzicht van WBNRS. De Opdrachtgever dient bij de uitvoering van een Productie aanwezig te zijn dan wel een persoon af te vaardigen die bij de uitvoering van de Productie aanwezig is voor zaken betreffende de Productie waarover WBNRS de Opdrachtgever wil laten meebeslissen. In geval de Opdrachtgever of de bedoelde afgevaardigde persoon niet aanwezig is, zijn de door WBNRS tewerkgestelde personen namens de Opdrachtgever bevoegd alle keuzes te maken ten aanzien van de uitvoering van de Productie.
 3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn, de toegangswegen en –deuren geschikt zijn voor het transport van alle eventueel door WBNRS mee te brengen of te leveren zaken en WBNRS op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals presentatoren, sprekers, hosts en moderatoren bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van WBNRS en dat zij alle medewerking verlenen en instructies van WBNRS opvolgen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. WBNRS is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van de door WBNRS gecommuniceerde instructies.

5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt door afronding van de Diensten dan wel levering van de Producten, tenzij uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: ‘Duurovereenkomst’), zoals in geval van podcastdiensten op abonnementsbasis.
 2. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de Duurovereenkomst na verstrijken van de bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd, tenzij de Duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Een Duurovereenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken.
 4. Indien de Opdrachtgever een bestelling van Producten na totstandkoming van de Overeenkomst annuleert, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs en eventueel reeds gemaakte bezorgkosten verschuldigd.
 5. Indien de Opdrachtgever overgaat tot annulering van een Productie, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  1. In geval van annulering tot de 5e werkdag (exclusief) vóór aanvang van de Productie, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;
  2. In geval van latere annulering, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
  3. Indien en voor zover geen vaste prijs, maar een uurtarief is overeengekomen, wordt de verwachte tijdsbesteding in aanmerking genomen voor de vaststelling van de annuleringskosten die de Opdrachtgever uit hoofde van dit lid verschuldigd is. Een in redelijkheid door WBNRS vastgestelde tijdsbesteding is in dat geval voor de Opdrachtgever bindend.
 6. In geval de Opdrachtgever een Productie niet wenst te annuleren, maar te verplaatsen, dan is verplaatsing mogelijk indien en voor zover de beschikbaarheid van WBNRS dit naar oordeel van WBNRS toelaat. In geval van verplaatsing is de Opdrachtgever, naast de overeengekomen totaalprijs van de Productie, 25% van deze totaalprijs verschuldigd als kosten voor de verplaatsing.
 7. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de Opdrachtgever de bedoelde kosten voor de verplaatsing (25%) niet verschuldigd indien verplaatsing moet plaatsvinden als gevolg van een niet aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, zoals in geval van een calamiteit waarvan de oorzaak niet aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 

6. Opties

 1. Indien WBNRS dit ten aanzien van een bepaalde Productie expliciet aan de Opdrachtgever aanbiedt, kan de Opdrachtgever vrijblijvend een optie in de agenda van WBNRS laten plaatsen voor het uitvoeren van de Productie. Een dergelijke optie is gedurende tien werkdagen na het plaatsen van de optie gegarandeerd.
 2. Wanneer een datum en tijdvak van een Productie dat onder optie is door een andere Opdrachtgever van WBNRS wordt aangevraagd binnen de tien werkdagen als bedoeld in lid 1, dan heeft de Opdrachtgever gedurende 24 uur nadat hij daarover door WBNRS in kennis is gesteld, de tijd om de optie om te zetten in een definitieve boeking.
 3. Een optie wordt definitief indien Partijen overeenkomen dat de boeking definitief is. Een optie wordt eveneens definitief veertien dagen vóór aanvang van de Productie waarvoor de optie is geplaatst. Een optie kan dan ook tot zeven dagen vóór aanvang van de Productie waarvoor de optie is geplaatst, kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.

7. Uitloop

De duur van een Productie betreffende een live-uitzending wordt uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen. Voor uitloop kan WBNRS naar evenredigheid van de overeengekomen totaalprijs extra kosten in rekening brengen.

8. Termijnen

 1. Voor zover het niet betreft te leveren prestaties op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip en/of gedurende een bepaalde periode, na verstrijken waarvan nakoming daarvan blijvend onmogelijk is, zijn alle door WBNRS vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van WBNRS treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever WBNRS Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen WBNRS de Overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Verzuim van WBNRS biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

9. Platform

 1. Indien in de Overeenkomst is voorzien dat voor een Productie een WBNRS-platform voor de Opdrachtgever wordt ingericht, is het bepaalde in de volgende leden van dit artikel van toepassing.
 2. WBNRS verleent de Opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het WBNRS-platform ten behoeve van het organiseren van de overeengekomen Productie(s) voor een bepaalde periode.
 3. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. WBNRS is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies betreffende het gebruik van het WBNRS-platform te verstrekken. De Opdrachtgever verklaart nu reeds voor alsdan deze nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of instructies te accepteren.
 4. De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van de Opdrachtgever, doch nimmer zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van, al of niet commerciële, exploitatie van het WBNRS-platform of enig gedeelte daarvan door de Opdrachtgever of een derde.
 5. Het gebruik van het WBNRS-platform is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Handelingen van WBNRS ten behoeve van het faciliteren van Producties, waaronder (maar niet beperkt tot) het versturen van uitnodigingen en herinneringen aan bezoekers van een Productie, worden geacht in opdracht van de Opdrachtgever te zijn verricht. WBNRS is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van deze door hem, in opdracht van de Opdrachtgever, verrichte handelingen, noch voor schade als gevolg van handelingen van de Opdrachtgever binnen het WBNRS-platform.
 6. Bij gebruik van het WBNRS-platform door de Opdrachtgever of medewerkers van de Opdrachtgever dat strijdig is met de aanwijzingen en/of instructies van WBNRS of anderszins oneigenlijk gebruik, zal de Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van dit gebruik.
 7. Voor onverhoopte downtime van het WBNRS-platform, om welke reden dan ook, is WBNRS nimmer aansprakelijk.

10. Levering van producten

 1. De levering van Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres. In geval geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. WBNRS is gerechtigd om orders in gedeelten te leveren.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Opdrachtgever nimmer gerechtigd te weigeren om de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan WBNRS verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Opdrachtgever is toe te rekenen, is WBNRS gerechtigd de Producten voor rekening van de Opdrachtgever op te slaan, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan WBNRS verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Opdrachtgever zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever dient op het moment van leveren, althans meteen daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Opdrachtgever niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan meteen mededeling te doen aan WBNRS.
 6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Opdrachtgever van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, Schriftelijk bij WBNRS te zijn ingediend.
 7. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van WBNRS worden geretourneerd.
 8. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor WBNRS uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 9. De garantie op de Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de fabrikant daarvan met de betreffende Producten heeft meegeleverd.

11. Klachten

 1. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Diensten door of namens WBNRS onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan WBNRS mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan WBNRS Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat WBNRS ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van WBNRS ter zake.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij WBNRS te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor WBNRS uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.

12. Situaties van overmacht

 1. WBNRS is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden door derden, transportbeperkingen, stroomstoringen, storingen in communicatieverbindingen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien WBNRS bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

13. Opschorten en ontbinden

 1. WBNRS is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst WBNRS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door WBNRS in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is WBNRS gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Voorts is WBNRS gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door WBNRS op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is de Opdrachtgever verplicht de schade die WBNRS dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. Indien WBNRS de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14. Tarieven en betalingen

 1. Het aanbod van WBNRS vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs en/of uurtarief, een periodiek tarief in het kader van een Duurovereenkomst en of eventuele bijkomende kosten aan de Opdrachtgever worden doorbrekend, zoals reis-, bezorg- en verblijfskosten. Eventueel op locatie van uitvoering van de Diensten te maken parkeerkosten komen in elk geval voor rekening van de Opdrachtgever, ook indien dit niet uitdrukkelijk in het aanbod van WBNRS is vermeld.
 2. nu verbindt zich uitsluitend tot de prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Alle eventuele extra kosten die de Opdrachtgever dient te maken en die buiten het bereik van de Overeenkomst vallen, komen voor rekening van de Opdrachtgever en worden nimmer door WBNRS vergoed.
 3. nu is gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. WBNRS zal de Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door WBNRS vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.
 5. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is WBNRS gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen. Duurovereenkomsten worden maandelijks gefactureerd.
 6. nu is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens WBNRS.
 7. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door WBNRS op de betreffende factuur vermelde termijn. WBNRS hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 8. nu is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

15. Aansprakelijkheid

 1. WBNRS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan WBNRS kan worden toegerekend.
 2. WBNRS verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt WBNRS zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 3. WBNRS is niet aansprakelijk voor het aantal inschrijvingen en het aantal deelnemers aan een live-uitzending of on-demand versie daarvan.
 4. nu is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 5. WBNRS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van WBNRS afhankelijk is.
 6. WBNRS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 7. Mocht WBNRS ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft WBNRS te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient WBNRS hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van WBNRS ter zake vervalt.
 8. nu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie in het WBNRS-platform of onjuistheden of onvolledigheden bij het faciliteren van een Productie, noch voor schade als gevolg van het geen doorgang kunnen vinden van een Productie.
 9. Indien WBNRS in opdracht van de Opdrachtgever op enigerlei wijze gebruik maakt van, maar niet beperkt tot, bedrijfs- of merknamen en logo’s of enig ander (beeld)materiaal waarop de Opdrachtgever zelf geen rechthebbende is, dan garandeert de Opdrachtgever dat hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de rechthebbende. De Opdrachtgever vrijwaart WBNRS van alle aanspraken van derden ter zake.
 10. De aansprakelijkheid van WBNRS is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van WBNRS betrekking heeft. Indien het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten c.q. herstel en vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van WBNRS beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van WBNRS betrekking heeft.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WBNRS een jaar.
 12. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan WBNRS goederen, zoals databestanden, afbeeldingen etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij WBNRS in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 13. De Opdrachtgever vrijwaart WBNRS van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan WBNRS toerekenbaar is. Indien WBNRS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden WBNRS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WBNRS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WBNRS en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 14. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van nu of diens leidinggevend personeel.

16. Data

 1. De Opdrachtgever verkrijgt pas het gebruiksrecht ten aanzien van een Productie indien hij zijn betalingsverplichtingen jegens WBNRS volledig is nagekomen. Zolang volledige betaling nog niet heeft plaatsgevonden, zal de Opdrachtgever alle handelingen ten aanzien van de Productie nalaten, waaronder mede begrepen het publiceren daarvan op welke manier dan ook.
 2. Voor zover verwerking van de Klant Data in het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst de verwerking van persoonsgegevens door OLS met zich mee brengt, fungeert OLS hierbij uitsluitend als bewerker. In die hoedanigheid zal OLS zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de toepasselijke privacywetgeving. De Klant is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en derhalve verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Dit artikel dient te worden aangemerkt als bewerkersovereenkomst.
 3. De Klant behoudt te allen tijde de eigendomsrechten op de Klant Data.
 4. WBNRS is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verwerkte Klant Data gegevens.

17. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle Producten blijven eigendom van WBNRS totdat de Opdrachtgever ter zake de betreffende Overeenkomst al zijn betalingsverplichtingen jegens WBNRS is nagekomen.
 2. Het de Opdrachtgever verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht WBNRS hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Opdrachtgever verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
 5. De Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan WBNRS of door WBNRS aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Opdrachtgever dient WBNRS op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
 6. Als de Opdrachtgever, nadat de Producten door WBNRS aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

18. Overige zaken

 1. WBNRS is te allen tijde gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, bijvoorbeeld in verband met een wijziging van zijn rechtsvorm.
 2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van WBNRS een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.

19. Contact

Indien er vragen zijn over de algemene voorwaarden en/of de dienstverlening van WBNRS, dan kan er contact worden opgenomen met WBNRS: WBNRS Europalaan 500 3526 KS  UTRECHT +31 (0)30 – 410 01 05 info@wbnrs.nl